top of page
Two Men Shaking Hands

Argon Pro Oy:n Koulutusehdot

Yleistä

 

Näitä koulutusehtoja sovelletaan Argon Pro Oy:n (y-tunnus 1781074–7, jäljempänä ”ARGON PRO”, tai ”Koulutuksentarjoaja”) argonpro.net, tai argonpro.com -verkkosivustojen (jäljempänä ”Sivusto”) kautta tilattaviin ja toteutettaviin koulutuksiin ja muihin tilaisuuksiin (jäljempänä ”Koulutus”), ellei toisin ole sovittu Koulutusta, tai muuta tilaisuutta tilaavan asiakkaan (jäljempänä ”Asiakas”) ja ARGON PRO:n välillä. Tässä yhteydessä Asiakas tarkoittaa juridista organisaatiota, joka tilaa Palveluntarjoajalta erillisen, vain Asiakkaalle ja sen henkilöstölle rakennetun Koulutuksen, tai muun tilaisuuden, tai jonka henkilöstöä osallistuu julkiseen Koulutukseen.

 

Asiakkaan ja/tai tilaisuuteen osallistuvan henkilön (jäljempänä ”Osallistuja”, tai yhdessä ”Osallistujat”) tulee tutustua näihin koulutusehtoihin huolellisesti ennen Sivustolle rekisteröitymistä (mikäli rekisteröityminen vaaditaan), tai ennen Koulutukseen/tilaisuuteen ilmoittautumista.

 

Rekisteröitymällä Asiakkaaksi, tai Koulutukseen, tai muuhun tilaisuuteen Osallistujaksi, Asiakas ja/tai Osallistuja hyväksyy nämä toimitusehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä kokonaisuudessaan kulloinkin voimassa olevassa muodossaan. Organisaation edustajana toimiva henkilö vahvistaa Koulutusta, tai muuta tilaisuutta tilatessaan, että hänellä on oikeus ja valtuus tehdä tilaus edustamaansa organisaatiota sitovasti. Asiakas vastaa myös siitä, että sillä on oikeus ilmoittaa organisaation henkilö, Osallistujaksi.

 

Toimitusehdot sitovat Asiakasta, joka on koulutuksen tilaaja, sekä hänen nimeämiään Osallistujia. Asiakas vastaa Osallistujien osalta näiden koulutusehtojen ja muiden sovellettavien ehtojen noudattamisesta, tai lain vastaisesta käytöstä ja sitoutuu tiedottamaan Osallistujille ehdoista. Asiakas on vastuussa siitä, että Asiakkaalla on tarvittaessa oikeus ilmoittaa kolmansia osapuolia sivuston käyttäjäksi ja/tai Koulutuksen, tai muun tilaisuuden Osallistujaksi. Soveltuvin osin termi Asiakas viittaa myös Asiakkaan nimeämiin Osallistujiin.

 

Näiden Koulutusehtojen lisäksi, joillakin Koulutuksilla voi luonteensa vuoksi olla erityisehtoja, joita sovelletaan kyseisen Koulutuksen tarjoamisessa. Kuhunkin Koulutukseen sovellettavat mahdolliset erityisehdot esitetään ko. Koulutukseen liittyvillä verkkosivuilla, tai ne sovitaan erikseen.

 

Koulutus saattaa sisältää ja sen kautta saattaa olla saavutettavissa aineistoa, joiden käyttöoikeus on ainoastaan Asiakkaalla ja hänen ilmoittamillaan Osallistujilla. Asiakas sitoutuu pitämään salassa ja olemaan luovuttamatta kolmansien osapuolten käyttöön Koulutuksesta saatavia tallenteita, tai verkkolinkkejä, joiden kautta tallenne on saatavilla, ja muuta aineistoa, kuten esitysmateriaalit ja muut Koulutuksen osallistujille saatavilla olevat materiaalit. Asiakas sitoutuu ilmoittamaan Koulutuksentarjoajalle välittömästi, mikäli Asiakas epäilee linkkien, tai aineiston paljastuneen kolmansille henkilöille. Koulutuksentarjoaja pidättää oikeuden sulkea Asiakkaan ja Osallistujien tunnusten käyttöoikeuden milloin tahansa, mikäli Koulutuksentarjoaja epäilee tunnuksia käytettävän väärin. Lisäksi Koulutuksentarjoajalla on oikeus vahingonkorvaukseen siltä osin, kun Koulutukseen liittyvän aineiston, tallenteen tai muun materiaalin näiden ehtojen vastainen käyttö aiheuttaa sille vahinkoa (esim. kolmansien osapuolien esittämien vaatimusten muodossa).

 

Koulutusten toteutusmuodot

Koulutus voidaan toteuttaa eri muodoissa: a) ns. luokkahuonekoulutuksena paikan päällä, missä kaikki Osallistujat ovat samassa tilassa, b) ns. virtuaalikoulutuksena, missä Osallistujat osallistuvat koulutukseen etäyhteydellä omalla päätelaitteella, tai mobiililaitteella, tai c) ns. hybridimallina, joka on kahden edellä mainitun toteutusmuodon yhdistelmä, missä osa Osallistujista osallistuu samassa tilassa ja osa Osallistujista osallistuu virtuaalisesti etäyhteydellä.

Osallistumismuodon muutoksesta on ilmoitettava Koulutuksentarjoajalle vähintään 2 viikkoa ennen Koulutuksen alkua. Tämän jälkeen valittu osallistumismuoto on sitova.

 

Kohtien b) ja c) mukaisissa Koulutuksissa Asiakkaan tai Osallistujan on huolehdittava riittävän nopeasta verkkoyhteydestä.

Rekisteröityminen ja ilmoittautuminen

Asiakkaaksi voi rekisteröityä yrityksen, tai yhteisön edustaja, tai mikäli Asiakas on yksityishenkilö, yli 18-vuotias henkilö. Asiakkaan on annettava rekisteröitymisen yhteydessä kaikki pakolliseksi merkityt tiedot.

 

Rekisteröityminen, tai Koulutukseen ilmoittautuminen edellyttää toimivaa sähköpostiosoitetta, sillä Rekisteröinnin ja ilmoittautumisen loppuun saattaminen edellyttää Asiakkaan, tai Osallistujan sähköpostiin lähetettävän vahvistusviestin käsittelyä. Mikäli Asiakkaalta osallistuu useita henkilöitä, tulee jokaisen ilmoittautua erillisellä sähköpostiosoitteella.

 

Koulutuksentarjoajalla on oikeus syytä ilmoittamatta päättää, hyväksyykö Koulutuksentarjoaja Asiakkaan, tai Osallistujan rekisteröitymisen, tai ilmoittautumisen, vai ei. Rekisteröitymisen jälkeen mahdollisesti myönnettävä asiakkuus, on organisaatiokohtainen, eikä sitä voi luovuttaa edelleen. Asiakkaalla, tai Osallistujalla tulee olla oikeus tilata Koulutus, tai oikeus ilmoittautua Koulutukseen antamillaan laskutustiedoilla.

 

Asiakas, tai Osallistuja vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Mikäli Asiakkaan, tai Osallistujan tiedoissa tapahtuu muutoksia, on Asiakkaan, tai Osallistujan ilmoitettava tietojen muutoksista, kuten toimivan sähköpostiosoitteen vaihtumisesta, viivytyksettä Koulutuksentarjoajalle.

 

Asiakas ja Osallistuja sitoutuu pitämään salassa ja olemaan luovuttamatta kolmansien osapuolten käyttöön rekisteröitymisen tai ilmoittautumisen yhteydessä luomansa käyttäjätunnuksen ja salasanan, mikäli sellainen on annettu. Asiakas ja Osallistuja on vastuussa kaikista tunnuksillaan tehdyistä toimenpiteistä.

 

Asiakas ja Osallistuja sitoutuu ilmoittamaan Koulutuksentarjoajalle välittömästi, mikäli Asiakas epäilee tunnustensa paljastuneen kolmansille henkilöille. Koulutuksentarjoaja pidättää oikeuden sulkea Asiakkaan, tai Osallistujan tunnusten käyttöoikeus milloin tahansa, mikäli Koulutuksentarjoaja epäilee tunnuksia käytettävän väärin.

 

Koulutuksentarjoajalla on oikeus muuttaa Asiakkaan, tai Osallistujan käyttäjätunnusta, Sivustolta saamaa salasanaa tai muita Sivuston käyttöön tarvittavia tai liitettäviä tietoja, mikäli ne aiheuttavat ristiriitaisuuksia, tai päällekkäisyyksiä Koulutuksentarjoajan tietojärjestelmissä, tai Koulutuksentarjoajalla on muu perusteltu syy muutokseen.

 

Koulutuksen sitova tilaus syntyy, kun Koulutuksentarjoaja hyväksyy Asiakkaan rekisteröitymisen, tai Osallistujan ilmoittautumisen koulutustilaisuuteen. Maksullisten koulutusten käyttäminen edellyttää Koulutuksen yhteydessä ilmoitetun hinnan suorittamista. Asiakas ja Osallistuja sitoutuu rekisteröitymisen ja jokaisen ilmoittautumisen yhteydessä näihin toimitus- ja peruutusehtoihin.

 

Toimittajan muutosoikeus

ARGON PRO varaa oikeuden peruuttaa Koulutus, siirtää sen ajankohtaa, tai muuttaa Koulutuksen toteutustapaa. Peruutuksesta, tai ajankohdan siirtymisestä ilmoitetaan Asiakkaalle ja Osallistujille näiden ehtojen mukaisesti. Mikäli Asiakas on toimittanut Koulutuksentarjoajalle Osallistujien sähköpostiosoitteet, Koulutuksentarjoaja ilmoittaa mahdollisista muutoksista ja peruutuksista myös Osallistujille näiden ehtojen mukaisesti. Mikäli muutos johtuu ARGON PRO:n toiminnan seurauksena ARGON PRO voi korvata peruuntuneen, tai siirtyneen ajankohdan uudella ajankohdalla.

 

Mikäli Koulutuksen peruuntuminen johtuu ARGON PRO:n toiminnasta, Koulutuksen peruuntuessa kokonaan, tai siirtyessä siten, että Asiakkaan tai Osallistujan ei ole mahdollista osallistua Koulutukseen uutena ajankohtana, Tilaus ja ilmoittautuminen peruutetaan ja maksuvelvoite purkaantuu. Koulutuksentarjoaja ei vastaa muista Koulutukseen osallistumisesta, sen peruuttamiseen, tai ajankohdan siirtämiseen liittyvistä kustannuksista.

 

Hinnoittelu

Koulutus veloitetaan tilaushetkellä voimassa olevan ao. koulutuksen hinnan perusteella. Voimassa olevat koulutuskohtaiset hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat nähtävissä ARGON PRO:n verkkosivustolla.

 

Koulutuksentarjoaja voi sopia Asiakkaan kanssa erillisistä puite- tms. sopimuksista ja niihin liittyvistä hinnoitteluista.

 

Koulutusten hinnat ovat voimassa toistaiseksi, tai erikseen ilmoitettuna aikana. Koulutuksentarjoaja pidättää oikeuden muuttaa Koulutusten hintoja ja hinnoitteluperusteita. Laista, asetuksista, tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannusten lisäykset korottavat Koulutusten hintoja välittömästi määräysten voimaantulohetkestä lukien.

 

Koulutuksen hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

 

Laskutus

Koulutusta koskeva lasku lähetetään Asiakkaalle, tai Osallistujalle ensisijaisesti verkkolaskuna Asiakkaan organisaation osoittamaan verkkolaskuosoitteeseen. Asiakas, tai Osallistuja voi halutessaan valita myös laskun toimituksen sähköpostitse (ns. pdf-lasku). Laskuihin lisätään aina laskutuslisä, joka voi vaihdella Asiakkaan valitseman laskutustavan mukaan.

 

Laskulla maksettaessa maksuehto on 14 päivää laskun päiväyksestä. Viivästyneestä suorituksesta peritään kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen viivästyskorko. ARGON PRO:lla on oikeus siirtää erääntyneiden saataviensa perintä Asiakkaan kustannuksella perintätoimiston hoidettavaksi. Viivästyskorko on korkolain mukainen.

 

Muutos- ja peruutustiedot

Näitä peruuttamisehtoja sovelletaan, mikäli ao. koulutuksen mahdollisissa erityisehdoissa ei ole muutoin esitetty.

 

Yleensä Asiakas, tai Osallistuja voi peruuttaa osallistumisen Koulutukseen maksutta neljätoista (14) vuorokautta ennen Koulutuksen alkua kuitenkin siten, että mikäli viimeinen veloitukseton päivä on lauantai tai sunnuntai, on viimeinen maksuton peruutuspäivä tällaista viikonlopulle osuvaa päivää edeltävä perjantai. Edellä mainitun ajan jälkeen tehdyistä peruutuksista peritään viisikymmentä (50) prosenttia osallistumismaksusta. Jos peruutusta ei tehdä ollenkaan ja Asiakas, tai Osallistuja jättää saapumatta tilaisuuteen, laskutetaan koko osallistumismaksu.

 

Osallistumistavan muutoksesta voidaan periä erillinen käsittelymaksu syntyneiden kustannusten kattamiseksi.

 

Yksittäisen koulutustilaisuuden peruutusehdot saattavat poiketa yleisistä peruutusehdoista. Kunkin koulutustapahtuman mahdolliset erityiset peruutusehdot ovat nähtävissä ARGON PRO:n verkkosivustolla ao. koulutustilaisuuden yhteydessä.

 

Mikäli Osallistuja on estynyt osallistumaan, Asiakkaan organisaatio voi ilmoittaa toisen Osallistujan hänen tilalleen. Asiakkaan, tai Osallistujan tulee ilmoittaa muutoksesta ARGON PRO:lle riittävän ajoissa, kuitenkin ennen Koulutuksen alkua.

 

ARGON PRO ei vastaa aikataulumuutosten, tai perumisten aiheuttamista välillisistä kustannuksista, kuten matka- ja majoituskustannuksista. Yleiset peruutusehdot eivät koske kampanjaosallistumisia ja kampanjakohtaiset peruutusehdot ilmenevät kampanjakohtaisesti.

 

Reklamaatiot

Mikäli Asiakas, tai Osallistuja ei ole tyytyväinen koulutukseen, pyydämme ilmoittamaan asiasta ARGON PRO:n verkkosivuilla (https://www.argonpro.net/yhteystiedot). Sivulle voi jättää yhteydenottopyynnön ja lyhyen viestin. Käsittelemme kirjalliset reklamaatiot tapauskohtaisesti. Mahdollinen hyvitys rajoittuu aina maksimissaan osallistumisen hintaan.

Koulutusmateriaaliin liittyvät ehdot

Koulutusmateriaali (myöhemmin ”Materiaali”) toimitetaan Osallistujille pääsääntöisesti koulutuksen jälkeen ja pdf-muodossa. Koulutukseen Osallistuva, voi tulostaa sähköisen koulutusmateriaalin ja siitä voi tehdä sähköisiä kopioita omaan käyttöön. Materiaalin voi näyttää toiselle henkilölle koulutukseen osallistuneen henkilön edustaman organisaation sisällä. Tulosteen Materiaalista voi antaa toisen henkilön käyttöön organisaation sisällä. Materiaalia, tai sen osia ei saa toimittaa organisaation ulkopuolelle. Materiaalia, tai sen osia ei saa laittaa yleiseen sähköpostijakeluun organisaation sisällä, tai ulkopuolella. Materiaalia, tai sen osia ei saa julkaista sisäisessä, tai ulkoisessa tietoverkossa. Materiaalia, tai sen osia ei saa myydä eteenpäin missään muodossa. Materiaalia, tai sen osia ei saa esittää Organisaation ulkopuolella, eikä sitä saa liittää osaksi minkään organisaation tuotteita, tai palveluita.

 

ARGON PRO pidättää kaikki Materiaaliin liittyvät oikeudet, joita ei näissä ehdoissa erityisesti myönnetä.

 

Muut ehdot

Koulutuksiin ja Sivustoon sovelletaan Suomen lakia ja näitä koulutusehtoja.

 

ARGON PRO pidättää oikeuden muuttaa Koulutusehtoja ja koulutuskohtaisia erityisehtoja. Asiakkaan ja Osallistujan tulee, ennen tilausta ja ilmoittautumista tutustua kulloinkin voimassa oleviin Koulutusehtoihin ja koulutuskohtaisiin erityisehtoihin.

 

Asiakkaiden henkilötietojen käsittely on kuvattu ARGON PRO:n verkkosivuilla olevassa tietosuojaselosteessa.

 

ARGON PRO ei vastaa ylivoimaisen esteen (force majeure) aiheuttamista vahingoista. ARGON PRO ei vastaa tuotteissa, Koulutuksissa tai digitaalisissa sisällöissä mahdollisesti olevista virheistä aiheutuneista vahingoista.

 

Dokumentin päivitykset

  1. Päivitetty 15.10.2023 - Ensimmäinen versio

bottom of page